Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kariatide, hierna genoemd ‘de leverancier’ en de fysieke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging met wie de leverancier een overeenkomst afsluit, hierna genoemd ‘de klant’.

Artikel 2. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant mondeling of schriftelijk akkoord gaat met de offerte. Offertes zijn vrijblijvend tot na aanvaarding door de klant en zijn X dagen geldig.

Wijzigingen in de werkzaamheden tijdens en/of na de opdracht zoals omschreven in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Verbreking van de overeenkomst

Verbreking van de overeenkomst door de klant kan zolang de leverancier de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding van X% van het offertebedrag, met een minimum van € 250.

Het annuleren van een afspraak, minder dan 24 uur voor de aanvang van die afspraak, worden volledig in rekening gebracht. 

Verbreking van de overeenkomst door de klant, nadat de leverancier de werkzaamheden heeft aangevat, geeft aanleiding tot integrale betaling van de reeds geleverde prestaties.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag.

De leverancier heeft het recht om de overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de leverancier. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kariatide (Inergia Coahcing) of rechthoudende derden.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kariatide (Inergia Coaching) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Kariatide de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Kariatide kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kariatide geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kariatide (Inergia Coaching) kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kariatide (Inergia Coaching) verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.